Dalton is a way of life

De Lege Geaën heeft gekozen voor Daltononderwijs, omdat  de school  een bepaalde visie heeft op de maatschappij, op hoe je daarin als mens zou moeten staan en functioneren. Die visie is terug te vinden in de algemene uitgangspunten van het Daltononderwijs:

  • verantwoordelijkheid: Kinderen zijn in principe in staat om verantwoordelijkheid te dragen, bijvoorbeeld voor hun eigen ontwikkeling.  Dit is een voorwaarde om goed te kunnen functioneren in een democratische omgeving. Kinderen leren een bepaalde mate van verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving te dragen passend bij het individuele kind.
  • zelfstandigheid: Kinderen werken met dag-en weektaken. Daardoor leren zij zelf hun lestijd te plannen en keuzes te maken, wanneer ze hun werk doen. De leerkracht begeleidt hen daarbij. Kinderen mogen meedenken over inrichting en uitvoeren van hun eigen leerproces.
  • samenwerking: De kinderen werken regelmatig samen in groepen en groepsdoorbroken.  Het kunnen samenwerken is een belangrijke vaardigheid voor het goed functioneren als mens. Van elkaar en met elkaar leren, samen leven en samen werken.
  • effectiviteit: Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. De taak is hierbij heel belangrijk: een taak op maat houdt de leerling doelmatig en functioneel bezig met zijn ontwikkeling.
  • reflectie: Het kritisch bekijken van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is een basishouding op een Daltonschool. Leerkracht en leerling reflecteren samen constant over het onderwijs op school. Nadenken over eigen werk en eigen gedrag en hiervan leren.

 

Kinderen brengen een belangrijk deel van hun leven door op de basisschool. De indrukken die zij daar op doen zijn levenslang van invloed. De school wil, met erkenning van de eigenheid van het kind en met de aanvaarding van de individuele verschillen, in overleg met de ouders een bijdrage leveren aan een harmonieuze ontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar in een steeds veranderende wereld. Het belangrijkste is daarbij, dat kinderen de afkomst en de gebruiken van andere mensen leren begrijpen, waarderen en respecteren.

 

De kinderen leren luisteren, zelfstandig leren werken, zelf problemen oplossen, leren bewegen en leren samenwerken. Bovendien leren de kinderen met vrijheid om te gaan. De school heeft daarbij een observerende, stimulerende, begeleidende en corrigerende taak.

 

Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel coqnitief, curtureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Daltononderwijs is onderwijs dat leerlingen uitnodigt op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zichzelf te ontwikkelen.

 

Voor meer informatie en foto's klik dan hier.