Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad, kortweg de MR, bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij denken, praten en beslissen mee over belangrijke onderwerpen op en over de school. Denk bijvoorbeeld aan passend onderwijs, begeleiding bij leerproblemen, veiligheid op en om school en ouderparticipatie. De MR bespreekt al deze zaken en brengt er advies over uit aan de directie. Sommige stukken, zoals het schooljaarplan, moet de MR zelfs goedkeuren. Deze stukken moet de directie dus voor instemming voorleggen aan de MR. De adviezen, argumenten en suggesties van de MR wegen mee in de beslissingen die op school worden genomen.

 

De MR praat in feite dus mee over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat de directie wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR over elk onderwerp een standpunt kenbaar maken aan de directie, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd. Als de MR ongevraagd een voorstel doet, dan moet de directie binnen drie maanden gemotiveerd, schriftelijk reageren op dat voorstel. Ieder jaar bepaalt de MR wat de belangrijkste speerpunten zijn.

 

Advies en instemming

De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen, dat de directie serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent echter niet, dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. Deze beslissingen kan en mag de directie niet nemen zonder instemming van de MR.

 

Bij zeven categorieën van beslissingen is instemming nodig van de MR. Dergelijke beslissingen zijn ondermeer:

- verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat de school wil “overstappen” van traditioneel naar Dalton onderwijs;

- vaststelling of wijziging van het schooljaarplan of het leerplan. Bij een leerplan komen zaken aan de orde als de toelatingseisen, de omschrijving van de leerstof, de duur van de opleiding en in het voortgezet onderwijs de lessentabel;

- vaststelling of wijziging van het beleid over de ondersteunende werkzaamheden van ouders;

- vaststelling of wijziging van het schoolreglement.

 

Adviesrecht heeft de hele MR bij achttien categorieën van beslissingen. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

- fusie met een andere school;

- beleid betreffende aanstelling of ontslag van de schoolleiding;

- regeling van de vakantie.

 

Voor en met u

De MR is er om de stem van ouders en kinderen te vertegenwoordigen. Het is daarom belangrijk te weten wat er onder de ouders leeft. Uw inbreng wordt dus gewaardeerd. Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen voor de medezeggenschapsraad? Laat het ons weten via één van de MR-leden.

 

Wie vormen de MR?

In de MR zitten twee ouders en twee leerkrachten:

Ouders:

Johannes Kramer (voorzitter)

Judith Keukenhof

 

 

Leerkrachten:

Henny Tiesema

Femmy de Vries