kazematten excursie

Tiisdei binne de bern fan groep 6, 7 en 8 nei it Kazemattenmuseum west.

Op skoalle hien we it al in soad oer de oarloch hân. De bern fine dit tige ynteressant.

No ha we echte bunkers mei muorren fan 3 meter dik sjoen. We ha ferhalen heard oer de soldaten dy’t dêr doe sieten. En foaral hoe wichtich dit wie! Us rûnlieder hat de twadde wrâldoarloch ek mei makke. Hy koe der moai oer fertelle. Dit fûnen de bern ek tige ynteressant.

Yn sear learsume dei!